Diana

Diana Brouwer
directrice 

Laura

Laura Tijssen
IB-er

Martine

Martine Berends
Directieondersteuner en leerkracht groep 1-2

Daphne

Daphne Polder 
leerkracht groep 3-4

Petra

 

 

 

 

 

Petra van der Veer
leerkracht groep 5-6 

Nathalie

Nathalie Jongkind
leerkracht groep 7-8

Nelleke
Nelleke Smit
leerkracht hulp en talentklas

 

Monique

Monique Lubbers
leerkracht

Willeke
Willeke Peters
Onderwijsassistent

Miranda
Miranda Stigter
Onderwijsassistent

 

Team 1 voor op de website

De Vreedzame Daltonschool

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal, die prima aansluiten bij de Daltonvisie die we al hebben.

- het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
- het creëren van een positieve sociale en morele norm
-
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

 

 

In schooljaar (2016- 2017) zijn we gestart met een implementatietraject om het eigenaarschap van leerlingen structureel vorm te geven. Dit willen we bereiken door de leerlingen zelf doelen op te laten stellen waar ze zich verantwoordelijk voor willen voelen. Hierdoor zullen de leerlingen meer zeggenschap hebben over en invloed hebben op hun eigen leerproces en ontwikkeling. Door gezamenlijk actie en verbeterpunten te formuleren en deze met elkaar te evalueren en te reflecteren zal het eigenaarschap worden versterkt.

Uitgangspunt voor het implementatietraject is de theorie van Jay Marino: Eigenaarschap en Continuous Improvement.

Dit is opgedeeld in de volgende stappen:

     Het samen opstellen van groepsregels. Zo willen wij het in onze groep.

     Het samen opstellen van een groepsmissie. Hier gaan en staan we voor. De missie beschrijft het waarom en waartoe de leerlingen op school zijn en wat ze daarom met elkaar doen.
De missie biedt de leerlingen focus. Het is een gezamenlijke ambitie en motivatie voor de groep. De missie is in 2 - 4 zinnen samen te vatten.

     Het samen vaststellen van een groepsdoel en groepsresultaten. Het groepsdoel beschrijft waar de groep een periode van 3-4 weken aan wil gaan werken.
De groep spreekt af welke einddoel en welke tussendoelen haalbaar zijn.
De groep spreekt af wat er nodig is om het groepsdoel te halen.
De groep spreekt af hoe het behalen van het einddoel gevierd gaat worden.
Het groepsdoel (tussen- en einddoel) is zichtbaar in de klas.
Door het zichtbaar in de klas te hangen worden de afspraken en resultaten gemonitord en geborgd.

     Bijhouden van individuele resultaten en resultaat gesprekken.
De leerlingen gaan een portfolio bijhouden.

Kind – ouder gesprek, waarbij de leerling zijn/haar portfolio met de ouder bespreekt.

     Groepsvergadering.
Tijdens de groepsvergaderingen leren de leerlingen te evalueren en te reflecteren op hun eigen handelen en het zoeken naar creatieve oplossingen naar verbeterpunten.
Het eerste jaar van dit invoeringstraject zal de leerkracht de vergadering voorzitten. Daarna zullen de leerlingen dit overnemen. Dit gebeurt vanaf groep 2. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste procedure zodat er sprake is van een doorlopende lijn. De tijd die de groepsvergadering in beslag neemt is afhankelijk van het niveau van de groep. In de onderbouw kan een vergadering maximaal 10 minuten duren en in de bovenbouw uitlopen tot een half uur.

      Borging
      Als een groepsdoel is gehaald dan willen we dat dit geborgd wordt. Dit doen we door het doel blijvend       zichtbaar in de klas te houden. Het behaalde doel wordt als een pictogram of als kernwoord op het           (duimen) bord geplaatst. Dit doel wordt tijdens de groepsvergaderingen geëvalueerd.

Vanaf halverwege het schooljaar, medio februari/ maart 2017, zullen we het groepsgemiddelde van de toets resultaten van minimaal 1 vak zichtbaar maken in de klas.

Om de leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces en het stimuleren van gezamenlijkheid en samenwerking worden de gemiddelde leerresultaten zichtbaar in de klas getoond.

Deze gemiddelde leerresultaten zijn anoniem.

De groepsresultaten worden zichtbaar gemaakt doormiddel van een grafiek. De resultaten worden uitgedrukt in aantallen (DMT woordjes van Veilig Leren Lezen) of in percentages. Op de grafiek staat aangegeven wat de minimale eis van de toets resultaten moet zijn. Bijvoorbeeld 80%.

Deze groepsresultaten worden tijdens de groepsvergaderingen besproken. De leerlingen bespreken de acties die nodig zijn om eventuele resultaten te verbeteren. De leerlingen leren reflecteren op hun eigen inzet en handelen. De leerlingen leren hulp te vragen en hulp te bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben. Er wordt een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid gecreëerd.

De individuele leerresultaten zijn voor de leerling zichtbaar in hun map. Deze map is nu nog per groep verschillend. De ambitie is om een uniform leerling portfolio te ontwikkelen waar individuele resultaten in verzameld worden.