Onze missie

kronkel_blauw

Op onze school zijn alle kinderen welkom aan wie wij volgens ons schoolondersteuningsprofiel goed onderwijs kunnen geven. Wij hebben als doel alle leerlingen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij door hun leerproces op het gebied van socialisatie (hoe gaan we met elkaar om), persoonsvorming (ken jezelf) en kwalificatie (kennis en vaardigheden) te optimaliseren. Wij doen dat graag in samenwerking met de ouders.


Kenmerken van de school:

 • Dalton
 • Vreedzame school
 • Kennis staat centraal
 • Vakmanschap leerkrachten
 • Veilige en gestructureerde leeromgeving.


"Bij ons op school hebben we oog en oor voor elkaar binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving waardoor iedereen zichzelf kan en mag zijn."

 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen bij ons een veilige plek hebben om zich te ontwikkelen. Vanuit onze Daltonkernwaarden, geven we ruime aandacht aan de persoonsontwikkeling van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk hen te leren zich zelfstandig en verantwoordelijk te gedragen en te oefenen met samenwerken. Reflectie speelt daar ook een rol bij.

 

Hiernaast staat onze school voor goed onderwijs. “wij weten hoe kinderen leren.” Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeksresultaten. We maken gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten. We willen alle leerlingen zo goed mogelijk laten leren.

 

We zorgen dat kennis vooraf gaat aan vaardigheden. We geven les op basis van expliciete directe instructie, doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen. We hebben positieve en hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen, waarbij we er vanuit gaan dat ieder kan alles kan leren!


Onze missie: Elk kind heeft recht op goed onderwijs en goede zorg!

Daltonvisie

kronkel_blauw

Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Het doel is de zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking van leerlingen te bevorderen. Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat.

Leraren op een Daltonschool helpen leerlingen niet alleen met het verwerken van de leerstof maar zijn voor de leerlingen ook een inspirator en een coach. Hun rol in het leerproces is onmisbaar.

 

Er zijn 6 kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid:
  De school vindt het belangrijk dat de leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken. Naast dat wij leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun materialen en hun omgeving.We geven de leerlingen vanaf groep 1 een stukje verantwoordelijkheid. Iets waar de leerlingen vaak onbewust om vragen en behoefte aan hebben en waar ze “groter” van worden.
 1. Onze leerlingen leren keuzes maken over bijvoorbeeld de volgorde van de taken.
 2. De leerlingen houden zelf hun werk/materiaal/taakbrief bij.
 3. De leerlingen kunnen regelmatig kiezen waar ze werken en of ze dat alleen doen of samen.Ook zijn er huishoudelijke taken waar de leerlingen verantwoordelijk voor zijn. Wij vinden het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd medeverantwoordelijkheid leren nemen voor eigen presteren en voor de sfeer en inrichting van hun klas, school en schoolplein. De school is een gemeenschap met rollen en taken voor allemaal. Omdat we dit erg belangrijk vinden, werken wij ook met de methode ‘De Vreedzame school’.Wij zien vrijheid in gebondenheid dus als een ruimte waarbinnen keuzes gemaakt worden, maar die keuze is niet vrijblijvend. Je leert om de goede keuze te maken, maar ook om die taken dan uit te voeren en af te ronden.

 

 • Samenwerken
  Goede samenwerking is binnen de maatschappij en dus binnen onze school een zeer belangrijke basisvaardigheid. Bij samenwerken hoort het leren luisteren naar elkaar, vragen stellen en beantwoorden en stof uitleggen.
  Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.De leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar, ze leren van elkaar en door elkaar.Samenwerking bevordert de onderlinge contacten en is dus ook van belang voor het verbeteren van de sfeer in een groep.Bovendien zullen de leerlingen door dingen uit te leggen aan een ander, de stof beter gaan begrijpen.De vaardigheden die de leerlingen bij deze principes ontwikkelen en waar ze mee experimenteren, zorgen ervoor dat ze goed voorbereid worden op hun functioneren in het voortgezet onderwijs en daarna op hun volwassen leven.

 

 • Zelfstandigheid:
  Door te werken met taken stimuleren we de zelfstandigheid van leerlingen. Ze plannen zelf hun dag- en weektaken en gaan hier zelfstandig mee aan de gang.Dit betekent ook dat ze zelf oplossingsmethoden zoeken en zelf problemen moeten oplossen. Dit gebeurt vanaf groep 1.Door dit eigen initiatief sluit de leerkracht aan bij de eigen motivatie en activiteit van de leerlingen. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken aandacht aan leerlingen, zowel individueel, als in groepjes. De leerkracht doet een beroep op de zelfstandigheid van andere leerlingen; zij leren werken met uitgestelde aandacht. Zelfstandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de onderbouw, naar grotere variatie in de bovenbouw. De doorgaande lijn wordt gewaarborgd.Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak kunnen de leerlingen zelf kiezen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de bovenbouw aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven.

 

 • Effectiviteit:
  Dalton is een maatregel om effectiever te werken.Om ervoor te zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met de weektaak leren de leerlingen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs. Zo zal het Daltononderwijs effectiever zijn dan het onderwijs waarbij leerlingen alleen moeten stil zitten en luisteren.

 

 • Reflectie:
  Onze school is een leeromgeving. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met elkaar. Wij leren de leerlingen kritisch naar zichzelf en naar de resultaten van het werk te kijken. De leerlingen en leerkrachten reflecteren op werk, processen en hun handelen. Daarom maken wij regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te evalueren.Tenminste twee keer per jaren voeren de leerkrachten met alle leerlingen een mifu (mini functioneringsgesprek).

 

 • Borging:
  Om onszelf scherp te houden en kwalitatief goed onderwijs te blijven geven observeren we, signaleren we en stimuleren we bovenstaande ontwikkelingen bij leerlingen. We registeren vorderingen en reflecteren met de groep op de principes.Het team bespreekt op schoolniveau welke doelen zij t.b.v. de leerlingen in de komende tijd willen ontwikkelen.Om onze daltonlicentie te behouden, worden wij regelmatig bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging.